Tumblelog by Soup.io
 • opitz
 • peoplefail
 • nukha
 • pannan
 • brzoska
 • slania
 • handstandsforyou
 • Garcon
 • martadela
 • shake
 • muerto
 • quiet-heartbeats
 • pantaloniara
 • yourheart
 • jas1mine
 • malinowychrusniak
 • 24thoughts
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

Reposted fromthetemple thetemple viayanek yanek
4401 0f44 350
window cat
Reposted fromcats cats viaszydera szydera
1778 7c03 350
Reposted fromoutoflove outoflove viaszydera szydera
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
Nigdy nie wiadomo, co w człowieku siedzi, dopóki nie zacznie się go powoli odzierać z nadziei. 
— ,,Shantaram" G. D. Roberts
Reposted fromostatni ostatni
4412 e230 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viaszydera szydera
7722 2c00 350
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
0102 9fb1 350
2525 0bd6 350
Reposted fromiamstrong iamstrong viarudosci rudosci
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viaczoo czoo
Kraków. Miasto Poezji.
Reposted fromszszsz szszsz viaczoo czoo
Reposted fromFlau Flau viaczoo czoo
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaczoo czoo
6213 7682 350
Reposted fromintotheblack intotheblack viaczoo czoo
8146 2286 350
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl